Thương hiệu Saeco được thành lập vào năm 1981 tại Gaggio Montano, Ý, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm máy pha cà phê chất lượng cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. 


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Wed, 27 Oct 2021 15:42:08 JST (86d)